181027_palengke_filamfest_03.JPG
181027_palengke_filamfest_07.JPG

The tradition of packing gifts for loved ones overseas is practiced by the Philippine community with the balikbayan box. Named after the Tagalog words for “returning Filipino” this container serves as a means to transport goods from the United States to the Philippines. This symbol of the Filipino diaspora is studied through interviews collected from the San Diego community and beyond. Participants are asked to share stories about the items in these boxes, the people they send them to and the important role this process plays in their life. This project makes visible the struggle and love of separated families, the want to provide and the need for consolement.

Submit a story online. Participants of the Returning Filipino / Balikbayan project are welcome to share their stories through an online submission form. Contribute to an online archive that is dedicated to bringing education and comfort to the Filipino community.

DSC04357.jpg
181027_palengke_filamfest_rafarios_82.jpg
unnamed.jpg

Ang nakaugaliang pagpapadala ng mga pasalubong sa mga mahal sa buhay ng mga kapamilya pilipino. Pinangalanan mula sa mga salitang Tagalog na "pagbabalik sa bayan (ng Filipino)", ito ay nagsisilbing paraan upang maghatid ng mga kalakal mula sa Estados Unidos papuntang Pilipinas. Ang simbolo ng paglikas ng mga Filipino mula sa kanilang bansa ay pinag-aaralan sa pamamagitan ng mga pakikipanayam na nakalap sa San Diego at sa iba pang mga lugar. Ang mga kalahok ay hinihiling na magbahagi ng mga kuwento tungkol sa mga bagay na nasa mga kahong ito, tungkol din sa mga mga taong pinapadalhan nila at ang mahalagang papel na ginagampanan ng prosesong ito sa kanilang buhay. Ang proyektong ito ay nagpapakita ng mga pakikibaka at pagmamahal ng mga pamilyang nagkahiwalay, ang kagustuhang makapagbigay sa kanilang mahal sa buhay at ang pangangailangang maibsan ang lungkot ng pagkakalayo sa isa’t isa.

Magpasa ng isang kuwento sa online. Ang mga kalahok ng proyektong Bumabalik na Filipino / Balikbayan ay malugod na tinatanggap ang pagbabahagi ng kanilang mga kuwento sa pamamagitan ng online form na ipapasa. Mag-ambag sa isang koleksyon sa online na nakatuon sa pagdadala ng edukasyon at kaginhawaan sa komunidad ng mga Filipino.

 
Cheese, 2018

Cheese, 2018

Slippers, 2018

Slippers, 2018